Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8.00-17.00 hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Prodávající

Provozovatelem internetových stránek Atelier Evelina,pro které jsou v platnosti následující obchodní podmínky,je firma Eva Kohoutová,IČO:44867735,se sídlem Hrušov 11,294 73 Brodce,zapsaná u Živnostenského úřadu v Mladé Boleslavi.

Právní vztahy,které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami se řídí zákony č.40/1964 Sb.(Občanský zákoník) a č.513/1991 Sb.(Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Nákup zboží probíhá prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách www.atelierevelina.cz

 

Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje,že mu jsou známy tyto obchodní podmínky i reklamační řád a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.

Aby byla objednávka platná,musí být řádně vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři.V opačném případě nebude objednávka akceptována. Potvrzení o přijetí objednávky je kupujícímu odesláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.Kupující následně objednávku potvrdí nebo ji může do 24 hodin od přijetí jejího potvrzení stornovat.Poté je přijatá a potvrzená objednávka pro kupujícího a prodávajícího závazná.Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou při převzetí zboží kupujícím.

Zboží dodá prodejce na adresu dobírkou,kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávkovém formuláři.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Dodací lhůty a expediční poplatky

Obvyklá dodací lhůta je do 3-5 pracovních dnů.K ceně zasílaného zboží účtujeme poštovné a balné.Celková cena poštovného a balného (dle výběru v objednávce) je od 120,-Kč.Zboží zasíláme v tuzemsku prostřednictvím České pošty.Platba předem na bankovní účet vedený u Komerční banky v Praze.Zálohová faktura za objednané zboží je vždy zaslána emailem až po vytvoření objednávky nejpozději však do 24h. od přijetí objednávky.

Platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou vždy aktuální a platné.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.Změna ceny nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky.V případě,že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím,má kupující právo na snížení ceny v již přijaté a nevyřízené objednávce,a to na základě emailové žádosti.Daňový doklad je přiložen ke každé zásilce,slouží zároveň jako záruční list.Zboží je zákazníkovi zasláno na dobírku prostřednictvím České pošty.

Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Kupující(spotřebitel),kterému bylo zboží zasláno,má dle zákona 367/2000 Sb.,právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky.Kupující může odstoupit od smlouvy na emailovou adresu atelierevelina@email.cz  ,při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu.

 

-zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu ,včetně originálních obalů a dokladu o koupi a musí být odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

-zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny a nesmí jevit známky POUŽÍVÁNÍ či OPOTŘEBENÍ .

-zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně.(doporučeně neznamená na dobírku!)

-zboží zaslané zpět prodejci na dobírku,nebude převzato!

Po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží,bude částka odpovídající prodejní ceně zboží i s poštovným zaslána na adresu kupujícího a to do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží.

V případě,že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu,která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním,ale vadou samotného výrobku,má v záruční době právo na reklamaci zboží.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky nebo emailem o způsobu vyřízení reklamace.Lhůta pro vyřízení reklamace dle zákona č.634/1992 Sb.je 30 dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1.1.          K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869

1.2.          Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.          Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


[JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Ochrana osobních údajů

Firma Eva Kohoutová,se ve své činnosti řídí zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů.Osobní údaje,a to jméno,adresa,telefon a emailové spojení slouží pouze k usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám.

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde

Firma Eva Kohoutová si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží.O změnách je povinna kupující přiměřeně informovat a to 1 měsíc před účinností nových obchodních podmínek na stránkách www.atelierevelina.cz10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.      10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.      10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Eva Kohoutová,Hrušov 11,294 73 Brodce, adresa elektronické pošty atelierevelina@email.cz, telefon +420 724598713

Hrušov  dne 20.5.2018